51㎡: No.5 Li Mu

2010.03.27 - 2010.04.10

Artist(s):Li Mu

Curator(s):Tang Xin, Su Wenxiang
Relevant Report:
May,2010 Art and Design-Blue Books: An art therapy by Li Mu

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003